Rozpoczynamy spotkania informacyjno-promocyjne

Specjaliści Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej i zespół Projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" rozpoczynają organizację spotkań informacyjno-promocyjnych dla WTZ zainteresowanych tworzeniem oraz współpracą ze spółdzielniami socjalnymi zatrudniającymi uczestników WTZ. 

Spotkania umożliwiają przedstawicielom WTZ, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych prowadzących WTZ  zapoznanie się z innowacyjnym modelem aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, z jego aspektami prawnymi, finansowymi i społecznymi. Przedstawione zostaną ponadto wielkopolskie przykłady już powstałych spółdzielni socjalnych zakładanych przez samorządy i organizacje pozaządowe, spółdzielni socjalnych wyspecjalizowanych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjno-promocyjnym zapraszamy do kontaktu! 

Zapraszamy do kolejnego etapu Projektu!

Projekt "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" przeszedł 8-miesięczną fazę badań i diagnoz, następnym etapem będzie praca merytoryczna z grupami inicjatywnymi przygotowującymi się do założenia spółdzielni socjalnych, które będą zatrudniać osoby niepełnosprawne intelektualnie. "Pozytywnie zaskoczyło nas ogromne zainteresowanie projektem ze strony Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przedstawiciele WTZ, którzy się do nas zgłaszają podkreślają, że utworzenie spółdzielni socjalnej będzie dla nich szansą na polepszenie rezultatów pracy z uczestnikami, na wykorzystanie potencjału podopiecznych już gotowych do pracy oraz możliwością przyjmowania kolejnych, oczekujących latami na listach rezerwowych" - podkreśla Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych. W obliczu barier, których doświadczają osoby niepełnosprawne intelektualnie na otwartym rynku pracy oraz wyczerpanej liczby miejsc na rynku chronionych, udział w projekcie "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" to okazja do wdrożenia przez środowiska zainteresowane aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych własnego systemu tworzenia miejsc pracy dla swoich podopiecznych.

Już teraz zapraszamy Państwa do kontaktu i zaangażowania w przedsięwzięcie! O poszczególnych działaniach podejmowanych w ramach Projektu będziemy informować na bieżąco w dziale "Aktualności".

Strategia wdrażania Projektu obroniona!

Z radością informujemy, że nasza obrona strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ przed Krajową Siecią Tematyczną Zatrudnienie i Integracja Społeczna zakończyła się sukcesem.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych zatrudniających uczestników WTZ . Obrona strategii odbyła się 5 marca br. w Warszawie. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Członkowie Krajowej Sieci Tematycznej byli zainteresowani problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej oraz szczegółami dotyczącymi samego modelu współpracy między WTZ, a powstającą przy WTZ spółdzielnią socjalną. Na pytania członków KST i ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiadali Przemysław Piechocki, koordynator projektu i Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych. Ekspertka oceniająca projekt przedstawiła na forum KST charakterystykę złożonej strategii, podkreślając mocne strony proponowanych przez nas rozwiązań i nie wnosząc żadnych zastrzeżeń do treści strategii. Dyskusja wokół projektu potwierdziła kluczowe wnioski tej prezentacji, w związku z czym pierwszy raz w historii Krajowej Sieci Tematycznej "Zatrudnienie i integracja społeczna" przyjęto strategię wdrażania projektu bez stawiania dodatkowych warunków. Gratulujemy zespołowi pracującemu nad strategią wdrażania projektu i życzymy dalszych sukcesów w jego realizacji!

 

Trwają badania w Projekcie

W zakładce "Badania i analizy" przygotowaliśmy dla Państwa kolejne raporty z  badań realizowanych w Projekcie "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ". Zaktualizowane o nowe ekspertyzy, będące wynikiem odbywających się na bieżąco paneli eksperckich, zostały również poszczególne poświęcone badaniom zakładki w Strefie Samorządów, w Strefie WTZ, w Strefie Biznesu oraz Strefie Współpracy Międzynarodowej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z efektem prac ekspertów i wynikami badań. Osoby zainteresowane szczegółami realizacji badań zapraszamy do kontaktu z zespołem Projektu.