Nasze cele

Od czego wychodzimy?


• brak efektywności systemu: tylko 0,38% uczestników WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej) podejmuje zatrudnienie na otwartym lub chronionym rynku pracy
• fakt istnienia licznych barier zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy (m.in. brak przygotowania pracodawców , brak kompleksowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych (ON) w miejscu pracy, lęk ze strony uczestników i ich rodzin)
• wyczerpana liczba miejsc na chronionym rynku pracy
• brak instrumentów dla WTZ pozwalających przekraczać te bariery
• brak silnych międzysektorowych partnerstw lokalnych wspierających WTZ

 

Do czego zmierzamy?


• do zaangażowania podmiotów prowadzących WTZ (organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych) w projekt tworzenia spółdzielni socjalnych tworzących miejsca pracy dla uczestników WTZ
• do wypracowania własnego systemu wdrażania do pracy osób
z niepełnosprawnością intelektualną
• do uzupełnienia systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej ON o nowy instrument pozwalający zwiększyć efektywność rehabilitacji zawodowej prowadzonej w WTZ i wykorzystać potencjał uczestników
• do włączenia w system kolejnych ON, dla których obecnie brakuje miejsc
w WTZ
• do tworzenia silnych partnerstw trójsektorowych wspierających powstające spółdzielnie socjalne