Model aktywizacji

Spółdzielnia socjalna jako nowe narzędzie w aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

 

Spółdzielnie socjalne - przedsiębiorstwa funkcjonujące na mocy ustawy o spółdzielniach socjalnych z 2006 r., łączące w swoim działaniu cele gospodarcze ze społecznymi, związanymi z reintegracją społeczną i zawodową swoich członków/pracowników oraz działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

 

Spółdzielnie socjalne osób prawnych - zakładane m.in. przez podmioty prowadzące WTZ (JST, NGO) to instrument pozwalający podmiotom prawnym realizować swoje ustawowe lub statutowe cele


Spółdzielnia socjalna jako instrument - ma służyć uskutecznieniu zapoczątkowanych w WTZ procesów integracji zawodowej uczestników; pozwoli stworzyć realne miejsca pracy, w odróżnieniu od sztucznej sytuacji terapii w pracowniach WTZ oraz miejsce przygotowywania do pracy w formie praktyk zawodowych i staży dla uczestników.

 

Kto na tym zyska?

1. Osoby niepełnosprawne intelektualnie

 • Będą miały szanse zdobycia zatrudnienia, spełnienia się w rolach zawodowych, wykorzystania swojego potencjału, zrealizowania życiowych planów
 • Zostaną dla nich stworzone miejsca pracy w znanych im środowiskach, w których czuć się będą bezpiecznie
 • Wyraźna poprawa sytuacji materialnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Pierwsze zatrudnione osoby będą pozytywnie i motywująco oddziaływać na kolejnych uczestników WTZ

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej

 • Zyskają dodatkowy instrument realizacji swojej ustawowej roli
 • Spółdzielnia socjalna zatrudniająca uczestników jest zdaniem przedstawicieli WTZ naturalnym przedłużeniem ich pracy
 • WTZ dzięki mechanizmowi zatrudniania uczestników przez spółdzielnię socjalną będą mogły przyjmować kolejne osoby czekające latami na listach rezerwowych, co wpłynie pozytywnie na dynamikę placówki
 • Spółdzielnia socjalna będzie miejscem praktyk i staży uczestników oraz treningów pracy

3. Samorządy

 • Angażując się w przedsięwzięcie, zdobędą nowy, innowacyjny instrument realizacji swoich ustawowych zadań
 • Wartość dodana dla samorządu jako zleceniodawcy spółdzielni socjalnej przy WTZ: usługi i produkty wytwarzane są lokalnie, środki zostają w gminie/powiecie/województwie
 • Korzyści wizerunkowe: wydatki samorządu są społecznie odpowiedzialne
 • Stymulowanie rozwoju lokalnego, wzrostu kapitału społecznego, wspieranie postaw przedsiębiorczych
 • Obniżanie kosztów funkcjonowania systemu pomocy społecznej i innych form wsparcia publicznego

4. Sektor biznesu:

 • Przedsiębiorstwa zaangażowane w partnerstwo na rzecz rozwoju spółdzielni socjalnych przy WTZ mają szansę wdrożyć inkluzywne modele biznesowe pozwalające na:

a) Poszukiwanie nowych rynków i grup klientów
b) Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw
c) Rozwój innowacji
d) Doskonalenie produktów i usług
e) Tworzenie celu z nastawieniem na świadomych konsumentów
f) Outsourcing procesów z korzyścią dla przedsiębiorstwa
g) Wzrost rozwoju kapitału ludzkiego i siły nabywczej w regionie

5. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej:

 • Wsparcie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w zakresie wdrażania narzędzi rozwijających przedsiębiorczość społeczną nastawioną na aktywizację osób niepełnosprawnych