Spółdzielnia - dlaczego warto? Perspektywa JST

Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ zawiera elementy pozwalające samorządom na zastosowanie nowych narzędzi polityki społecznej służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Niewystarczająca ilość miejsc pracy w ZAZ (68 ZAZ w Polsce) i ZPChr w Polsce oraz niechęć zatrudnienia na otwartym rynku pracy uczestników WTZ (w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną) jest powodem niedostatecznej ilości miejsc pracy dla ON w stosunku do potrzeb. Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ pozwoli JST za zdobycie dodatkowego narzędzia w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, grupy szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym (według Oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2011 – niepełnosprawność jest jedną z trzech przyczyn przyznawania świadczeń z pomocy społecznej). Przedstawiciele JST będą mogli dzięki temu skuteczniej realizować swoje obowiązki ustawowe związane z rehabilitacją zawodową ON, przy czym koszt stworzenia spółdzielni socjalnych powstających przy WTZ będzie mniejszy niż koszt tworzenia ZAZ czy ZPChr. Ważny w tym wypadku jest również fakt, że samorządy terytorialne mogą być członkami założycielami spółdzielni socjalnych osób prawnych powstałych przy WTZ.

 

Dlaczego warto zakładać spółdzielnie socjalne przy Warsztatach Terapii Zajęciowej?


Rola samorządu w przedsięwzięciU, jakim jest spółdzielnia socjalna osób prawnych przy WTZ jest niezastąpiona, przede wszystkim ze względu na swoją rolę w procesie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz możliwości jakimi dysponuje w aspekcie wspierania tego typu projektów. Poniżej przedstawiamy Państwu korzyści dla samorządu płynące z zakładania spółdzielni socjalnych, których funkcjonowanie oparte jest na współpracy samorząd-biznes-ngo:
• Budowanie zaufania społecznego w gminie/powiecie
• Dawanie alternatywy na inwestowanie środków prywatnych i państwowych
• Dawanie możliwości terapii pracowników z dysfunkcjami
• Dawanie możliwości współpracy, współdziałania w złożonym środowisku i otoczeniu społecznym
• Dawanie zatrudnienia osobom w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej
• Dostarczanie wybranych usług publicznych
• Dyfuzja wiedzy i umiejętności pomiędzy sferą publiczną i prywatną
• Edukacja np. dotycząca różnorodności czy konkretnych umiejętności
• Generowanie zysków
• Innowacyjne podejście do działania/ Wykorzystanie nowych sposobów aktywizacji osób niepełnosprawnych
• Możliwość nawiązywania bardziej pozytywnych i długotrwałych relacji w otoczeniu społeczno-gospodarczym
• Możliwość niwelowania różnic w kulturach organizacyjnych, które mogą wpływać na jakość i efektywność współpracy – profesjonalizacja
• Możliwość skorzystania ze społecznie odpowiedzialnego outsourcingu np. zakup usług od spółdzielni socjalnej
• Możliwość tworzenia strategicznych sojuszy z partnerem, który umie posługiwać się językiem rynku lub społeczności, do których firma/instytucja planuje dotrzeć
• Możliwość zawierania kontraktów, korzystania z funduszy unijnych/grantów, nawiązywanie relacji biznesowych, które w innej sytuacji nie byłyby dostępne
• Możliwość zyskania wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej
• Obniżanie kosztów funkcjonowania systemu pomocy społecznej i innych form pasywnego wsparcia publicznego
• Ochrona dziedzictwa np. kultywacja wymierających zawodów
• Otrzymywanie ulg, zwolnień, pożyczek, dotacji na działalność
• Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej
• Możliwość wdrożenia planu „B" w sytuacji, gdy zmieni się struktura finansowania WTZ ze środków PFRON
• Pobudzanie kreatywności
• Pobudzanie przedsiębiorczości i lokalnego rynku
• Promowanie nowoczesnych relacji zatrudnienia i systemów pracy
• Prowadzenie odpowiedzialnych zakupów towarów i usług w podmiotach ekonomii społecznej
• Prowadzenie wymiany gospodarczej o społecznie dodatniej wartości
• Przyczynianie się do sprawiedliwego rozwoju lokalnego
• Realizowanie idei odpowiedzialnego biznesu
• Redukcja społecznych barier rozwoju gospodarczego
• Stwarzanie możliwości reintegracji społecznej lub zawodowej
• Świadczenie deficytowych usług lub wywarzanie produktów z tego obszaru
• Wpływanie na otwartość postaw i akceptację różnorodności
• Wzmacnianie kapitału społecznego
• Zwiększanie kompetencji i szans osób wykluczonych lub marginalizowanych na rynku pracy
• Zwiększanie konkurencji wśród przedsiębiorców
• Zwiększanie motywacji i zaangażowania pracowników poprzez umożliwienie im udziału w innowacyjnych projektach
• Zwiększanie siły nabywczej wśród pracowników
• Zwiększanie współpracy na rynku
• Zwiększanie zadowolenia społecznego