Współpraca - dlaczego warto?

Zwiększająca się kompleksowość obszaru społeczno-gospodarczego, w tym powstawanie nowych form działania, jak wdrażanie modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ, sprawia, iż zainteresowane strony m.in. same przedsiębiorstwa społeczne, organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, organy prowadzące WTZ, samorządy oraz przedsiębiorstwa będą starały się stworzyć pozytywny klimat, wokół tego, co może wydawać się nowe i nieznajome. Starając się tak projektować międzysektorowe partnerstwa, by opierały się na modelu rzeczywistych korzyści dla wszystkich stron i w wystarczający sposób uwzględniały ich potrzeby, oczekiwania i możliwości, trzeba wyjść od uświadomienia sobie złożoności obszarów interesów i korzyści poszczególnych partnerów. Obrazuje ją tzw. Abecadło korzyści – tabela zawierająca wybrane korzyści związane z powstaniem spółdzielni socjalnej przy WTZ dla poszczególnych partnerów:

Korzyść

Dla

przedsiębiorstw

Dla samorządów

Dla

WTZ/Organu prowadzącego WTZ

Budowanie zaufania społecznego

+

+

+

Dawanie alternatywy na inwestowanie środków prywatnych i państwowych

+

+

 

Dawanie możliwości terapii pracowników z dysfunkcjami

 

+

+

Dawanie możliwości współpracy, współdziałania w złożonym środowisku i otoczeniu społecznym

+

+

+

Dawanie zatrudnienia osobom w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej

 

+

+

Dostarczanie wybranych usług publicznych

+

+

 

Dyfuzja wiedzy i umiejętności pomiędzy sferą publiczną i prywatną

+

+

+

Edukacja np. dotycząca różnorodności czy konkretnych umiejętności

+

+

+

Generowanie zysków

+

+

+

Innowacyjne podejście do działania

+

+

+

Łatwiejsza dostępność do nowych rynków i informacji

+

 

 

Możliwość nawiązywania bardziej pozytywnych i długotrwałych relacji w otoczeniu społeczno-gospodarczym

+

+

+

Możliwość niwelowania różnic w kulturach organizacyjnych, które mogą wpływać na jakość i efektywność współpracy - profesjonalizacja

+

+

+

Możliwość obniżenia opłat na rzecz PFRON

+

+

 

Możliwość skorzystania ze społecznie odpowiedzialnego outsourcingu np. zakupu usług od spółdzielni socjalnej

+

+

 

Możliwość świadczenia np. mentoringu biznesowego w ramach wolontariatu pracowniczego

+

 

+

Możliwość tworzenia strategicznych sojuszy z partnerem, który umie posługiwać się językiem rynku lub społeczności, do których firma/instytucja planuje dotrzeć

+

+

 

Możliwość zawierania kontraktów, korzystania z funduszy unijnych/grantów, nawiązywanie relacji biznesowych, które w innej sytuacji nie byłyby dostępne

+

+

+

Możliwość zlecenia działań do przedsiębiorstw społecznych, bez ponoszenia nakładów na dostosowywanie miejsc pracy lub obniżanie ryzyka zatrudnienia osób mających specjalne wymagania

+

 

 

Możliwość zyskania wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej

+

+

 

Obniżanie kosztów funkcjonowania systemu pomocy społecznej i innych form pasywnego wsparcia publicznego

+

+

+

Ochrona dziedzictwa np. kultywacja wymierających zawodów

+

+

 

Otrzymywanie ulg, zwolnień, pożyczek, dotacji na działalność

+

+

+

Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej

+

+

+

Możliwość wdrożenia planu „B” w sytuacji, gdy zmieni się struktura finansowania WTZ ze środków PFRON

 

+

+

Pobudzanie kreatywności

+

+

+

Pobudzanie przedsiębiorczości i lokalnego rynku

+

+

+

Promowanie nowoczesnych relacji zatrudnienia i systemów pracy

+

+

 

Prowadzenie odpowiedzialnych zakupów towarów i usług w podmiotach ekonomii społecznej

+

+

 

Prowadzenie wymiany gospodarczej o społecznie dodatniej wartości

+

+

 

Przyczynianie się do sprawiedliwego rozwoju lokalnego

+

+

+

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju

+

+

+

Realizowanie idei odpowiedzialnego biznesu

+

+

+

Redukcja społecznych barier rozwoju gospodarczego

+

+

+

Stwarzanie możliwości reintegracji społecznej lub zawodowej

 

+

+

Świadczenie deficytowych usług lub wywarzanie produktów z tego obszaru

+

+

 

Wpływanie na otwartość postaw i akceptację różnorodności

+

+

+

Wzmacnianie kapitału społecznego

+

+

+

Zwiększanie kompetencji i szans osób wykluczonych lub marginalizowanych na rynku pracy

 

+

+

Zwiększanie konkurencji wśród przedsiębiorców

+

+

 

Zwiększanie motywacji i zaangażowania pracowników poprzez umożliwienie im udziału w innowacyjnych projektach

+

+

+

Zwiększanie siły nabywczej wśród pracowników

+

+

+

Zwiększanie współpracy na rynku

+

+

+

Zwiększanie zadowolenia społecznego

+

+

+

Źródło: opracowanie własne PwC na podstawie m. in.: Badania (2012) potencjał środowiska lokalnego do tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ w kontekście opracowania modelu budowania partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych wokół powstających spółdzielni socjalnych przy WTZ, Zrób biznes – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej (2012).