Inclusive business models

W ramach idei CSR coraz silniej rysuje się trend inclusive business związany z włączaniem grup społecznych dotąd wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z udziału w życiu społeczno – ekonomicznym. Na tym fundamencie powstają innowacyjne modele biznesowe mające na celu integrację (inkluzję) tych grup w formalną gospodarkę. Inkluzywne modele biznesowe nakierowane są na tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno – biznesowych, mających na celu wywieranie pozytywnego wpływu społecznego, osiągając jednocześnie zysk ekonomiczny. Koncepcja inclusive business na poziomie operacyjnym przybiera formę hybrydowego łańcucha wartości (Hybrid Value Chain – HVC). HVC to koncepcja partnerstwa biznesowo-społecznego. Opiera się ona na możliwościach wynikających ze współpracy sektora biznesowego z organizacjami pozarządowymi, a często także z agendami samorządowymi czy rządowymi. W przypadku włączenia w kooperację administracji jej głównym zadaniem jest pośredniczenie czy tworzenie warunków ułatwiających partnerstwu biznesowo-społecznemu współpracę i realizację celów. Samo pojęcie łańcucha wartości w skrócie odnosi się do określonych działań podejmowanych przez firmy, których celem jest powiększanie wartości, jaką ich wyroby mają dla klientów (przykładowym zabiegiem może być zwiększanie efektywności logistyki i zarządzania czy odkrywanie rynków niszowych). Takie procesy zwykle tworzą pewien system wartości, zależny od strategii obranej przez daną firmę. Hybryda, czyli system mieszany, polega na tym, że w działaniach przypisanych do każdego ogniwa łańcucha – od etapu zdobywania surowców aż po osiągnięcie przez produkty ostatecznego kształtu – biorą udział strony partnerstwa biznesowo-społecznego, dzieląc się obowiązkami odpowiednio do posiadanych zasobów.


Dlaczego inclusive business?

- Poszukiwanie nowych rynków i grup klientów

- Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw

- Rozwój innowacji

- Doskonalenie produktów i usług

- Tworzenie celów z nastawieniem na świadomych konsumentów

- Outsourcing procesów

- Wzrost rozwoju kapitału ludzkiego w regionie

- Wzrost rozwoju siły nabywczej w regionie

 

Źródło - opracowanie PwC na podstawie: Ashoka