CSR

W ostatnich kilku dziesięcioleciach narasta rozwarstwienie społeczne. Jednak ostatnie lata przyniosły nasilenie tego trendu, który potocznie można określić jako „bogacenie się bogatych i coraz większe ubożenie ubogich". Społeczeństwa i państwa nie radzą sobie z redystrybucją dochodu narodowego lub czynią to niewłaściwy sposób. Z drugiej strony nie potrafią zapewnić wszystkim obywatelom równych szans rozwoju i uczestniczenia w gospodarczym wzroście. W tym aspekcie coraz większą odpowiedzialność uznaje także sektor biznesu, jako główny wytwórca dochodu, który jest dystrybuowany do jednostek. W ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) funkcjonuje pojęcie corporate citizen (firmy obywatela), która wskazuje na fakt, że firmy nie funkcjonują w odosobnieniu, mają wpływ na inne podmioty i same podlegają ich oddziaływaniu. W obliczu narastających problemów społecznych i ich coraz większego skomplikowania sama administracja publiczna czy sektor pozarządowy nie są w stanie ich rozwiązać. Także biznes musi stawić czoła wyzwaniom społecznym, takim jak bezrobocie, zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo czy degradacja środowiska. Przedsiębiorcy często zdają sobie z tego sprawę, dlatego coraz więcej firm uznaje swoją odpowiedzialność w tym zakresie i włącza się w rozwiązywanie problemów społecznych razem z sektorem publicznym i pozarządowym. To podejście redefiniuje pojęcie odpowiedzialności społecznej, stawia biznes w roli współautora rozwiązań i podkreśla odpowiedzialność wszystkich sektorów za tworzenie innowacji społecznych i zmianę. Wymaga jednak przede wszystkim podejścia partnerskiego i poszerzenia zakresu współpracy. Dlatego zaangażowanie społeczne należy definiować w kategoriach budowania partnerskich projektów międzysektorowych, mających na celu wspólne tworzenie rozwiązań nakierowanych na zmianę społeczną. W ramach tych projektów firma może udostępniać swoje zasoby w postaci funduszy, kompetencji zarządczych, potencjału do tworzenia innowacji czy zaangażowania pracowników, organizacje społeczne angażują swoje zasoby w postaci rozumienia sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym czy udostępniania zasobów swojej sieci społecznej. Nie mniej ważne są instytucje publiczne, które mogą uruchomić zasoby finansowe, ale także potencjał w postaci całego katalogu usług publicznych, które mogą być zlecane i świadczone w ramach innowacyjnych narzędzi aktywizacji społecznej i zawodowej.