Innowacyjny model aktywizacji zawodowej dla WTZ: zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usługi dla warsztatów terapii zajęciowej, mającej na celu wdrożenie modelu przedsiębiorstwa społecznego, tworzącego miejsca pracy dla uczestników WTZ.

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w załączniku. Oferty należy złożyć: wyłącznie w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, przy czym za termin wpłynięcia oferty uważa się datę dostarczenia przesyłki na adres biura Stowarzyszenia, a nie datę jej nadania. Termin składania ofert upływa 4 marca 2014 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2